ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 โครงการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก (Surge Protector) เพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์เครือข่ายในภูมิภาคกรมทางหลวง 25/01/2565 ผศน.5/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
17 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) 18/01/2565 ผศน.4/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
18 โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 15/11/2564 ผศน.2/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
19 โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 26/10/2564 ผศน.1/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
20 โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง 15/11/2564 ผศน.3/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
21 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง 14/09/2564 ผศน..7/2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
22 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 13/11/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
23 โครงการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายและสายสัญญาณ (Fiber Optic) ระหว่างอาคารปฏิบัติงานของหน่วยงานกรมทางหลวงภูมิภาค 07/01/2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
24 โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล (Video Conferece) 05/02/2564 ผศน.5/2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
25 โครงการเพิ่มขีดความสามารถระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเดินทาง. 11/01/2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
26 โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง 27/11/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
27 โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 13/11/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
28 โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 10/11/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
29 ซื้อPower Supply โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
30 โครงการบารุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง 04/08/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
แสดง 16 ถึง 30 จาก 36 รายการ