f
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
 
ข่าวสารทางหลวง
title
สรุปผลการจำหน่ายเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการที่พักริมทาง (Rest Area) บนมอเตอร์เวย์ สาย 7 ของกรมทางหลวง เอกชนเตรียมยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนฯ ปลายเดือนพฤศจิกายนนี้

สรุปผลการจำหน่ายเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการที่พักริมทาง (Rest Area) บนมอเตอร์เวย์ สาย 7 ของกรมทางหลวง เอกชนเตรียมยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนฯ ปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ กรมทางหลวงปิดการจำหน่ายเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการที่พักริมทาง   (Rest Area) บนมอเตอร์เวย์ สาย 7 เป็นที่เรียบร้อย โดยมีภาคธุรกิจเอกชนจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมซื้อเอกสารฯ ดังกล่าว กำหนดยื่นข้อเสนอ 22 พฤศจิกายน 2566 และคาดว่าจะสรุปผลการคัดเลือกเอกชนต้นปี 67           นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่กรมทางหลวงได้ออกประกาศเชิญชวนโครงการร่วมลงทุนสำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทาง (Rest Area) บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วยโครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชา และโครงการสถานที่บริการทางหลวงบางละมุง และได้จำหน่ายเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน (Request for Proposal: RFP) ของทั้ง 2 โครงการพร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม ถึง 22 กันยายน 2566 ที่ผ่านมานั้น ผลปรากฎว่ามีเอกชนจำนวนมากให้ความสนใจซื้อเอกสารฯ ดังกล่าว เพื่อนำไปศึกษารายละเอียดสำหรับการเตรียมจัดทำข้อเสนอ การร่วมลงทุน สรุปได้ดังนี้           โครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชา มีผู้สนใจซื้อเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน จำนวน 8 ราย ประกอบด้วย บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด มหาชน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท กัลฟ์ อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) โครงการสถานที่บริการทางหลวงบางละมุง มีผู้สนใจซื้อเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด บริษัท กัลฟ์ อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ขั้นตอนต่อไป กรมทางหลวงได้กำหนดให้มีการจัดประชุมชี้แจงโครงการ (Pre-Bidding Meeting)   ในวันที่ 27 กันยายน 2566 เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ที่เอกชนควรทราบ พร้อมจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการ (Site Visit) ในวันที่ 4 ตุลาคม 2566 และกำหนดให้เอกชนยื่นข้อเสนอในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 โดยคาดว่าจะดำเนินการคัดเลือกเอกชนแล้วเสร็จในต้นปี 2567 พร้อมลงนามสัญญาและเริ่มต้นก่อสร้างช่วงกลางปี 2567 เพื่อเปิดให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการบางส่วนในปี 2568 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี 2569 ต่อไป สำหรับการดำเนินงานโครงการฯ จะเป็นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) ในรูปแบบ PPP Net Cost โดยกรมทางหลวงจะส่งมอบพื้นที่โครงการฯ ให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างที่พักริมทางและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงมีหน้าที่บริหารจัดการและดูแลบำรุงรักษาโครงการฯ ตลอดจนเป็นผู้มีสิทธิ์ในการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรายได้ของโครงการฯ โดยต้องชำระค่าตอบแทนให้กรมทางหลวงตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายในระยะเวลาดำเนินโครงการ 32 ปี แบ่งเป็นงาน 2 ระยะ ดังนี้  ระยะที่ 1 การออกแบบและก่อสร้าง เอกชนมีหน้าที่จัดหาแหล่งเงินทุน ออกแบบและก่อสร้างองค์ประกอบและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ รวมถึงจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ระยะที่ 2 การดำเนินงานและบำรุงรักษา เอกชนมีหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษา รวมถึงการบริหารจัดการโครงการฯ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาไม่เกิน 30 ปี
title
กรมทางหลวง รับมอบรางวัล “คนต้นแบบคมนาคม ประจำปี 2565 – 2566” เพื่อเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวง รับมอบรางวัล “คนต้นแบบคมนาคม ประจำปี 2565 – 2566” เพื่อเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมกรมทางหลวง โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า กรมทางหลวงได้รับมอบรางวัล “คนต้นแบบคมนาคม ประจำปี 2565 - 2566” โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้แก่บุคลากรในสังกัดที่เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ณ อาคารสโมสรและหอประชุม ชั้น 3 กระทรวงคมนาคม โดยมีผู้บริหารกรมทางหลวงได้รับรางวัล ดังนี้- คนต้นแบบคมนาคม ประจำปี 2565 ได้แก่ นายไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต รองอธิบดีกรมทางหลวง ฝ่ายดำเนินงาน- คนต้นแบบคมนาคม ประจำปี 2566 ได้แก่ นายสิทธิชัย บุญสะอาด วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบสำหรับพิธีมอบรางวัลคนต้นแบบคมนาคม จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม มีวัตถุประสงค์หลักในการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากรกระทรวงคมนาคมที่ประพฤติตนและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีคุณธรรม รวมทั้งเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ให้เป็นที่รับรู้เพื่อเป็นต้นแบบในการประพฤติตนและปฏิบัติงานที่ดีต่อไป
title
นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล รองอธิบดี กรมทางหลวง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานสนับสนุนข้อมูลภูมิสารสนเทศอันทรงคุณค่าฯ

วันที่ 13 กันยายน 2566 นายปิยพงษ์  จิวัฒนกุลไพศาล รองอธิบดี กรมทางหลวง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานสนับสนุนข้อมูลภูมิสารสนเทศอันทรงคุณค่า โครงการพัฒนามาตรฐานและระบบบูรณาการข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) กรมทางหลวง โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้อง Jubilee Ballroom ชั้น 11 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ พัฒนามาตรฐานข้อกำหนดชุดข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศกรมทางหลวง (HGDS : Highways Geographic Data Set)  เกิดการบูรณาการ แลกเปลี่ยน เชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศระหว่างหน่วยงานกรมทางหลวง ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในรูปแบบการให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ Open Geospatial Data ภายใต้แพลตฟอร์มที่ชื่อว่า DOH One Map คลังข้อมูลภูมิสารสนเทศกรมทางหลวง