วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 15 โครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ท่าทอง - สวนสมบูรณ์ ระหว่าง กม.๘๙+๔๒๕ - กม.๙๐+๑๗๕ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/04/2567 24,800,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 15 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน พระประโทน - สระกระเทียม ระหว่าง กม.๕๔+๓๘๐ - กม.๕๗+๑๘๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/04/2567 60,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 15 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ห้วยชินสีห์ - ราชบุรี ระหว่าง กม.๑๐+๘๒๕ - กม.๑๑+๓๐๗ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๔๘๒ กม.) 18/04/2567 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 15 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๕ ตอน บางสะพาน - น้ำรอด ตอน ๕ ระหว่าง กม.๔๑๐+๓๕๒ - กม.๔๑๔+๘๑๓ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๕๒,๓๕๑ ตร.ม.) 18/04/2567 21,042,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 15 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เด่นมะขาม - บางเลน ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๓+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓.๐๐๐ กม.) 18/04/2567 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 15 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน วังโบสถ์ - ปราณบุรี ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๙+๘๗๕ - กม.๔๔+๕๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๕๐,๘๗๕ ตร.ม.) 18/04/2567 21,400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 15 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ชะอำ - วังโบสถ์ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๓๓๕ เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๓๓๕ กม.) 17/04/2567 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 15 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทล.๔ ตอนควบคุม๐๕๐๓ ตอนหนองบ้วย-ห้วยทรายใต้ ตอน๑ ระหว่าง กม.๑๗๓+๐๐๐-กม.๑๗๕+๓๔๒และกม.๑๗๗+๑๒๖-กม.๑๗๗+๔๖๑LT.ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๖๗๗ กม.) 17/04/2567 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 15 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน สระพัง - เขาวัง ระหว่าง กม.๑๕๕+๐๐๐ - กม.๑๕๗+๓๑๒ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๓๑๒ กม.) 17/04/2567 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 15 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค งมป.๒๕๖๗ รหัสงาน๒๘๑๐๐กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๒,๐๗๐๓ ตอนพ่อตาหินช้าง-วังครก-เสียบญวณระหว่างกม.๔๗๐+๓๗๕-กม.๔๗๒+๘๑๓LT.และกม.๔๗๒+๘๑๓-กม.๔๗๓+๑๒๐LT.ปริมาณงาน ๑ แห่ง(๒.๗๔๕ กม.) 17/04/2567 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 15 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๖+๘๗๐ - กม.๒๐+๐๒๒ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓.๑๕๒ กม.) 17/04/2567 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 15 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทล.๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอนท่าทอง-สวนสมบูรณ์ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗๘+๗๐๕-กม.๘๐+๑๖๐LT.และกม.๘๐+๗๑๒-กม.๘๑+๒๗๕LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๐๑๘ กม.) 17/04/2567 22,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 15 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ท่าทอง - สวนสมบูรณ์ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๖๙+๑๔๒ - กม.๗๒+๐๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๓,๐๓๘ ตร.ม.) 17/04/2567 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 15 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทล.๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน สี่แยกปฐมพร - เขาบ่อ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๑+๒๕๐RT.และ กม.๔+๔๙๗-กม.๕+๖๐๐RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๓๕๓ กม.) 11/04/2567 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 15 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ท่าทอง - สวนสมบูรณ์ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๗๒+๒๐๐ - กม.๗๕+๐๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๒,๔๕๔ ตร.ม.) 18/04/2567 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,058 รายการ